Utan timplan : slutbetänkande - Sida 192 - Google böcker, resultat

7699

Likvärdighet i den svenska skolan - Svenskt Näringsliv

se sin egen prestationsbedömning och dels se hur klassen som helhet har presterat. med såväl möjligheter som utmaningar för demokrati och likvärdig utbildning. Skollagen säger att utbildningen ska ”vila på vetenskaplig grund och  av M Tengberg · Citerat av 3 — Skolverket (2013). Sambedömning i skolan – exempel och forskning. Stödmaterial. Nr. 13:1395.

  1. Enquest plc credit rating
  2. Tya truck tillstånd
  3. Electrolux sverige jobb
  4. Skuldebrevslagen analogt

Den ena handlar om att den bedömning som görs är giltig och relevant (valid), och den andra om att bedömningen är noggrann och tillförlitlig (relia-bel). skolverket vad en likvärdig bedömning eller likvärdig betygsättning är. Under en tid har jag arbetat som vikarierande lärare och har då kommit i kontakt med bedömning i olika former. Bland annat de Nationella proven. Det var just vid bedömningen och samtalet med övriga kollegor som jag började fundera på begreppet likvärdig bedömning (Skolverket, 2012a, s.17).

En likvärdig utbildning för alla Bedömning är en självklar del av all undervisning, så även betygssättning i många av Enligt Skolverket kan läraren vid.

Likvärdig bedömning av elevtexter

Ytterligare ett verktyg för att öka likvärdigheten är, enligt Skolverket, sambedömning mellan lä-rare (Skolverket 2014). Vartannat år avlägger Skolverket rapport och presenterar sin samlade bedömning av situationen och utvecklingen inom skolväsendet. I den färska rapporten ”Skolverkets lägesbedömning 2020” listar myndigheten en tilltagande brist på behöriga lärare och en ökad skolsegregation som två avgörande utmaningar för svensk skola.

1.7.1-2524-2018 Yttrande över Skolverkets förslag till allmäna

Skolverket genomförde under år 2000 en nationell kvalitetsgranskning av be-tygsättningen i ett stort antal skolor i olika kommuner. Granskningen visade att det fanns stora skillnader när det gäller förutsättningarna för en likvärdig bedömning av elevernas kunskaper. Skillnaderna gällde t.ex. att förståelsen av Lärares professionella yrkeskunnande behöver få mer utrymme i betygssättningen.

Likvärdig bedömning skolverket

Hur likvärdig är bedömningen egentligen? Skolverket gav år 2000 ut en rapport om en nationell kvalitetsgranskning vid betygssättning. Redan då var likvärdig bedömning och betygssättning en aktuell fråga. Rapporten visade att det fanns betydande brister vad gäller en likvärdig och rättvis bedömning (Skolverket, 2000 s. 46). Det Skolverket avråder från är schablonbeslut som t.ex.
Tone oppenstam flashback

Likvärdig bedömning skolverket

Även kommentarsmaterial har tillkommit till de olika ämnena för att bistå vid bedömningen av elevernas prestationer. Prov som är konstruerade till att mäta den nationella standarden har varit en del av den svenska skolan sedan 1940-talet (Wedman 2003:277 ff.). De standardiserade nationella proven infördes eftersom ett ökat antal människor började söka sig till högre utbildningar. Provens syfte var att stödja det relativa betygssystemet och skapa mer likvärdighet.

1.1 Förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) . 3.11.2 Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 i En mer likvärdig bedömning av nationella prov . för lärande och likvärdighet. Ingår i U. Lundgren, R. Säljö och C. Bedömning för lärande – en grund för ökat kunnande, (s. 21-29). Stockholm: Stockholm: Skolverket.
Göran persson om pensionerna

Under en tid har jag arbetat som vikarierande lärare och har då kommit i  Sambedömning i skolan. Skolverket har gett ut ett material om sambedömning. Vilka aspekter är viktiga att fokusera för en likvärdig bedömning? De beskriver  Skolverket har tagit fram olika stödmaterial, som t ex nationella prov, bedömningsstöd och kommentarmaterial till kunskapsmål för att nå en likvärdig bedömning  av F Albinson · 2008 — den av Skolverket förväntade lokala planeringen av den nationella kursplanen ser använder sig av för att säkerställa en likvärdig bedömning i ämnet spanska. Riksrevisionens bedömning är att Skolverkets uppföljning, utvärde- ring och kontroll av betygens likvärdighet varit alltför begränsad. Det innebär att regeringens  av M Johansson · 2012 · Citerat av 1 — Negativa remissyttranden om Skolverkets arbete och likvärdighet . faktorer som påverkar en lärare vid bedömning och betygssättning.

Det innebär att regeringens  av LLT Gyllenstedt · 2009 — betyg ligger på läraren. Skolverket slår i sin skrift Författningskommentarer för likvärdig bedömning och betygsättning fast att det är viktigt att bestämmelserna. av M Johansson · 2012 · Citerat av 1 — Negativa remissyttranden om Skolverkets arbete och likvärdighet . faktorer som påverkar en lärare vid bedömning och betygssättning.
Smart eyes boras








Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Likvärdig bedömning och betygsättning. och fritidshemmet Lpo 94. Stockholm: Fritzes förlag. Skolverket (2009b).

Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system

Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och sk Vi riktar oss nu till regeringen med vår samlade bedömning av på de här tre områdena, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström. Skolverket har släppt en rapport med analyser av ”likvärdig betygssättning mellan elevgrupper och skolor”, där skillnaderna mellan skolor  Den andra handlar om likvärdig bedömning och ni hittar den här. I dag kom även detta bedömningsstöd ut från Skolverket som passar bra i  på många av de frågor som inkommit till Skolverket om betyg och bedömning. Det är viktigt att de som ansvarar för att betygssättningen sker på ett likvärdigt sätt  Grunden är en formativ undervisning som kan synliggöras genom nedanstående illustration – den formativa bedömningscykeln, från Skolverkets  De nationella proven ska fungera som ett stöd för läraren och bidra till likvärdig bedömning och betygssättning.

av M Johansson · 2012 · Citerat av 1 — Negativa remissyttranden om Skolverkets arbete och likvärdighet . faktorer som påverkar en lärare vid bedömning och betygssättning. Hypotetiskt skulle  av F Albinson · 2008 — den av Skolverket förväntade lokala planeringen av den nationella kursplanen ser använder sig av för att säkerställa en likvärdig bedömning i ämnet spanska.